Zámek Veleslavín

AKTUALITY

Prohlídka zámku dne 14. 8. 2019 v 10,00 hod.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pořádá další prohlídku pro zájemce o pronájem areálu Zámku Veleslavín. Prohlídka se koná dne 14. 8. 2019 v 10,00 hod. a zúčastnit se může každý. Pokud máte zájem se podívat na současný stav této barokní perly a představit si, jak by se dala využít pro všechny obyvatele okolí, máte jedinečnou možnost. Není potřeba žádná rezervace, stačí přijít.

(30/7/2019)

Lidovky: Stát platí 165 tisíc měsíčně za prázdný zámek na Veleslavíně. Nikdo o něj nemá zájem

Lidovky se věnují Zámku Veleslavín. Měsíčně na něj údajně doplácíme 165 tis. Kč.

Na podzim o téma zámku žádný novinář nejevil zájem, ač jsme se snažili kauzu medializovat. Teď se objevil velký článek Lidovek (spadajících pod Agrofet) o tom, že se vlastně nic neděje. Vypadá to, že se ÚZSVM chystá medializovat prodělávání zámku ve státních rukou, údajný nezájem o jeho využití, což zřejmě povede k tomu, že "bude nucen" znovu vyhlásit dražbu. Soukromý zájemce zatím nejspíše jen potichu čeká.

Bylo by škoda, aby první úspěch se zastavením dražby přišel vniveč. Zájem o využití zámku má magistrát i Praha 6. Podle článku se čeká na rozhodnutí Ministerstva kultury, jaký bude další postup pro poskytnutí areálu ostatním zájemcům. Za půl roku od zastavené dražby nebylo ministerstvo schopno rozhodnout, jak s areálem naloží, případně jej dát k dispozici městu, které o něj má zájem. Za tohoto půl roku vynaložil stát na nákladech údajně 660 tisíc Kč. Pokud dává ministr kultury trestní oznámení za špatné hospodaření NG a MUO, měl by se především podívat na práci vlastního ministerstva, jestli jeho nečinností nevzniká významná škoda nejen státu na nákladech za údržbu, ale především samotné kultuře za devastaci celého areálu.

Zájem o areál má magistrát i Praha 6. Vznikla společná skupina zabývající se jeho budoucím využitím. Radní Prahy 6 Marie Kubíková by v něm ráda viděla ZUŠ. Dalších smysluplných možností pro využití je celá řada. Mezitím budovy chátrají, park pustne (náklady na zahradníka se do 660 tis. Kč už nevešly). Je nejvyšší čas, aby magistrát i Praha 6 podnikly nějaké konkrétní kroky, když je nemůžeme čekat od Ministerstva kultury. Pokud kroky nepodniknou oni, podnikne je ÚZSVM. A ten si potřebuje vylepšit rozpočet.

Článek zde

(3/5/2019)

Koncepce využití zámeckého areálu

Spolek Hradní potok představil koncepci využití zámeckého areálu se zachováním a podporou významných prvků přínosných pro lokalitu - zeleně, vody a veřejné prostupnosti parku - a dále s příklady možného využití budov v areálu.

Více zde: KONCEPCE VYUŽITÍ

(5/4/2019)

ÚZSVM vyhlásil druhé výběrové řízení na pronájem areálu zámku.

Po neúspěšném prvním kole vyhlásil ÚZSVM druhé kolo výběrového řízení na pronájem areálu zámku. Požadované minimální nájemné je sníženo na 525 tis. Kč měsíčně. Veřejně přístupná prohlídka areálu se koná 17. 12. 2018 v 10,00 hod.

Detaily zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/38907

(7/12/2018)

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na pronájem areálu zámku.

K pronájmu jsou budovy zámečku, kuchyně, stodoly a vrátnice a celý park. Mimo pronájem jsou ostatní budovy v havarijním stavu. Požadované minimální nájemné je 750 tis. Kč měsíčně, což je mimochodem o 540 tis. Kč měsíčně více, než nájemné současného nájemce. Nájem je navrhován do doby, než dojde ke změně vlastníka, maximálně do konce roku 2019. Prohlídka areálu se koná 15. 11. 2018 v 10,00 hod.

Detaily zde: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/38065

(14/11/2018)

ÚZSVM ruší dražbu zámku Veleslavín!

Kvůli odvolání souhlasu Ministerstva kultury zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dražbu areálu zámku Veleslavín.

(8/11/2018)

Ministr kultury vzal zpět souhlas s dražbou

Ministr kultury na Twitteru oznámil, že ministerstvo bere zpět souhlas s dražbou Veleslavínského zámku.

(8/11/2018)

Reakce na poslední jednání nové koalice s ředitelkou ÚZSVM

(7/11/2018)

Ze shrnutí o pondělní schůzce budoucí pražské koalice (Zdeněk Hřib, Jan Čižinský, Jan Chabr) s ředitelkou ÚZSVM Kateřinou Arajmu, které na Facebooku publikoval Jan Chabr, je patrné, že ÚZSVM opakuje stále totéž.

Argumentace ÚZSVM je stejná, jako byla při jednání zastupitelstva Prahy 6, jako uvádí na webu apod., tedy „jednat s co nejvyšší péčí, aby dodržela striktní výklad zákona“, „primárním cílem je nejvyšší výnos z majetku pro stát“, „nejvyšší výnos z majetku je přímý prodej majetku formou veřejné dražby“.

Zákon o majetku ČR ale obsahuje dvě základní povinnosti – 1) jednat ve veřejném zájmu (primární) a dále 2) jednat hospodárně (maximalizovat příjem, nenavyšovat náklady apod.).

Pokud se ÚZSVM nechce bavit o veřejném zájmu (a úmyslně jej ignoruje, neboť s výjimkou výtek, že Praha veřejný zájem nedoložila, není o veřejném zájmu nikde ani zmínka), pak se tedy o veřejném zájmu (pro tentokrát) nebavme a bavme se o hospodárnosti při chování ÚZSVM.

Za prvé. Kromě samotného zámku ostatní budovy v areálu chátrají a to zřejmě již od roku 1989, kdy se plicní klinika přesunula do Motola. V současné době jsou v naprosto havarijním stavu. Bezpochyby lze vyčíslit (znalec by to dokázal) znehodnocení budov za toto období. Od roku 2015 za toto znehodnocení nese odpovědnost ÚZSVM.

Nelze argumentovat ze strany ÚZSVM, že nájemní smlouvu neuzavírali a nemohli ji ovlivnit.

Nájemní smlouva se současným nájemcem (Canadian Medical Care) byla do roku 2011 pouze na zámeček a dvě menší budovy. Od roku 2011 mají pronajatý celý areál (všechny budovy a celý park) víceméně za shodnou cenu. CMC měl podle nájemní smlouvy do konce roku 2012 vypracovat rozvojový záměr, který by budoucnost areálu řešil. Rozvojový záměr zřejmě neexistuje, ani MPSV ani ÚZSVM neudělali nic, aby budoucnost areálu řešili, dál nechali pronajatý celý areál za nízké nájemné.

Pokud nájemce nepředložil rozvojový záměr – který jediný mohl být smyslem toho, proč byl v pronájmu celý areál a nejen hlavní budova – měl ÚZSVM jako pronajímatel od smlouvy odstoupit a ostatní budovy řešit. Kdyby ÚZSVM jednal hospodárně, řešil by ostatní budovy v areálu – mohl je nabídnout ostatním složkám státu, městu, prodat je apod. Nechal je ale chátrat, čímž způsobil škodu.

Za druhé. Podle nájemní smlouvy má nájemce pronajatý celý areál (100 % plochy), ale za ostrahu areálu platí ÚZSVM jako pronajímateli pouze 45 % nákladů (což sám potvrdil na webu). Jde o jedinou položku, která není přefakturována ve výši 100 %. Taková přefakturace není hospodárná, snižuje příjmy a zvyšuje výdaje státu.

Za třetí. Termín dražby. Je-li dražba načasovaná tak, že se město nemůže zúčastnit dražby (evidentně o tom zastupitelstvo nestihne rozhodnout, což ÚZSVM ví), bude při dražbě minimálně o jednoho účastníka méně (možná o dva – účast na dražbě nikdy nevyloučila ani MČ Praha 6). Načasování dražby oba tyto zájemce z dražby vyloučí a je-li zájemců méně, určitě tento postup nepovede ke zvýšení ceny. Takto rychlý prodej se podobá spíš prodeji v nouzi, což je nejhorší a nejméně výdělečný způsob prodeje nemovitostí.

Závěrem. Pokud tedy porovnáme na jedné straně snahu ÚZSVM prodat celý areál v dražbě kvůli tomu, aby nevznikaly náklady 70.000 Kč měsíčně za ostrahu (které navíc Praha nabídla uhradit) a na druhé straně dosavadní jednání ÚZSVM ve vztahu k zámku, je podle našeho názoru dosavadní přístup ÚZSVM mnohem závažnější a způsobuje státu větší škodu.

Pokud chce ÚZSVM, aby jejich postup byl posuzován pouze z hlediska maximálního výdělku pro stát, pak zákon dosud porušili mnohem závažněji, než kdyby nyní posunuli dražbu o pár měsíců.

Reakce na Informaci k plánované veřejné dražbě zámečku Veleslavín nacházející se na webu ÚZSVM

https://www.uzsvm.cz/reakce-na-nepresnosti-2264-0-85/informace-k-planovane-verejne-drazbe-zamecku-veleslavin-134695/

ÚZSVM: „V areálu jsou čtyři budovy, z toho jedna (hlavní budova) byla již v minulosti pronajata do listopadu 2018 společnosti provozující soukromé zdravotnické zařízení.“

Podle nájemní smlouvy z roku 2011 byly pronajaty všechny budovy v areálu včetně budov v havarijním stavu. Zájemce měl nicméně zajistit do roku 2012 rozvojový záměr, který měl řešit využití celého areálu a nejen jedné budovy. Takový záměr nájemce nezajistil a stát (MPSV a ÚZSVM) jej nevymáhal. Stát tak nechal areál několik let bezdůvodně chátrat, čímž snížil hodnotu majetku státu.

ÚZSVM: „… od prosince vzniknou výdaje státu ve výši cca 70 tisíc měsíčně na ostrahu a k tomu další výdaje (topení atd.). Cílem ÚZSVM je mj. zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu. V případě neodůvodněného prodlužování tohoto stavu by se jednalo o zcela neúčelně vynaložené prostředky státu…“

ÚZSVM (a před ním MPSV) se o areál zámku dlouhodobě nestará a nevyužívá uzavřenou nájemní smlouvu ve svůj prospěch, resp. v prospěch státu. Tímto jednáním se snižuje hodnota majetku státu.

Nemůže jít o neúčelně vynaložené prostředky státu, pokud vedou k legálnímu a zákonem předvídanému následku, kterým je převod nemovitosti ve veřejném zájmu podle § 22 odst. 3 zákona o majetku ČR.

Neúčelně vynaloženým prostředkem státu by naopak byly náklady na dražbu, která kvůli svému načasování vyloučí potenciální zájemce, což může vést (s ohledem na menší počet zájemců) k nižší vydražené ceně (viz níže).

ÚZSVM: „Zákon o majetku státu při hospodařením s nepotřebným státním majetkem preferuje vypsání transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Jiné způsoby naložení jsou možné výjimečně při splnění a doložení určitých podmínek (např. veřejný zájem, hospodárnost). To se řídí krom zákona a vyhlášky také metodickým pokynem Ministerstva financí z jara letošního roku, se kterým byly seznámeny také obce. V metodickém pokynu je mimo jiné uvedeno, že bezúplatný převod je možný, pokud obec v žádosti doloží i proveditelnost veřejného zájmu z hlediska věcného, finančního a časového.“

Zákon nikde neuvádí, že preferuje výběrové řízení nebo veřejnou dražbu. Zákon veřejnou dražbu zmiňuje tak, že ji „lze“ provést, nikoli, že je preferována. Stejně tak zákon uvádí, že „lze“ převést bezúplatně ve veřejném zájmu. Podle znění zákona jsou tyto dvě formy – veřejná dražba i bezúplatný převod ve veřejném zájmu – zcela rovnocenné.

Metodika Ministerstva financí neobsahuje datum a web ÚZSVM do 24. 9. 2018 obsahoval jiné pokyny pro obce a kraje. Podstatné však je, že metodika není obecně závazná. Pro zájemce je závazný zákon, příp. prováděcí vyhláška. Rozsah dokumentace uvedený v metodice může být podkladem pro jednání mezi ÚZSVM (organizační složkou státu) a zájemcem. Nelze však zájemce automaticky vyřadit proto, že nedodal dokumenty požadované metodikou.

ÚZSVM: „… snahou je vypsat veřejnou dražbu ještě letos, zejména s ohledem na hrozící výdaje státního rozpočtu. Platí, že v případě schválení se do dražby bude moci zapojit kdokoliv, včetně obce. ÚZSVM postupuje podle zákona, příslušné vyhlášky a metodických materiálů Ministerstva financí a musí ze zákona dbát na to, aby se nesnižoval majetek státu ani výnos z něj. Naopak samozřejmě nemůže postupovat podle politických vyjednávání v jednotlivých obcích nebo podle volebního cyklu.“

Do dražby se mohou zapojit i obce. K účasti v dražbě (obzvlášť v této hodnotě) bude nutné rozhodnutí zastupitelstva obce. Dražba byla vyhlášena 31. 10. 2018, tj. cca tři týdny po konání komunálních voleb, když ustavující zastupitelstvo Hlavního města Prahy se má konat dne 30. 11. 2018, v den plánovaného konání dražby.

ÚZSVM nemůže postupovat podle politických vyjednávání, ale pokud má jednat jako správný hospodář – což je jediný argument, který neustále uvádí – má zohlednit všechny skutečnosti a naplánovat dražbu tak, aby se jí mohly zúčastnit všechny subjekty, které by o předmět dražby měly zájem. Pokud ÚZSVM ví, že o nemovitosti má zájem Hlavní město Praha i Městská část Praha 6 (a žádný z nich nevyloučil účast na dražbě), má dražbu načasovat tak, aby účast byla reálná. Současné načasování oba tyto zájemce z dražby vyloučí. Je-li zájemců méně, určitě tento postup nepovede ke zvýšení ceny. Uvedený postup není hospodárným nakládáním s majetkem státu.

ÚZSVM: „Za ostrahu areálu se platí cca 70 tisíc měsíčně, přičemž nájemci se přefakturovává 45 % nákladů.“

Podle nájemní smlouvy se současným nájemcem má nájemce pronajatý celý areál zámku s parkem a všechny v něm uvedené budovy. Proč ÚZSVM přefakturovává pouze 45 % nákladů na ostrahu areálu? Je tento postup hospodárný?

***

Dále je třeba uvést, že ÚZSVM se v žádném z veřejně dostupných materiálů nevyjadřuje k základní povinnosti organizační složky státu, kterou je povinnost jednat ve veřejném zájmu.

ÚZSVM může nemovitosti převést na třetí osobu pouze v případě, že tomu nebrání veřejný zájem. V usnesení vlády č. 471/2015, na základě kterého ÚZSVM s areálem zámku hospodaří, je u Veleslavínského zámku veřejný zájem výslovně deklarován.

V rozporu s touto deklarací veřejného zájmu nyní ÚZSVM totožnou stavbu hodlá prodat ve veřejné dražbě předem neznámému subjektu, aniž by otázku veřejného zájmu kdekoli a jakkoli řešil.

Nechceme zámek Veleslavín nechat na konci listopadu vydražit developerům, má sloužit veřejnosti. (tisková zpráva)

Praha 31. 10. 2018. Pražský Veleslavínský zámek a k němu přilehlý park se vzrostlými stromy, které jsou zeleným ostrovem v okolní zástavbě, půjde z rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do dražby. Současnému nájemci končí smlouva na konci listopadu a okamžitá dražba je prý zákonnou nezbytností. K opakovaně otevřené otázce veřejného zájmu se ÚZSVM vůbec nevyjadřuje. Zároveň o zámek projevily jednomyslně zájem Městská část Praha 6 i pražský magistrát. Nikdo z nich však neměl reálnou časovou možnost zpracovat detailní podklady pro odklad dražby. Tedy druhá nejvyšší veřejná dražba v historii je naplánována na 30. listopadu 2018. Podaří se dražbu zastavit?

Zámek Veleslavín je jednou z posledních potenciálně kulturních míst a zelených částí v oblasti, kde v následujících letech přibude cca 100 000 lidí. Developeři se školami, školkami a kulturními či komunitními centry nepočítají a objekt zámku s parkem se přirozeně k těmto a dalším účelům nabízí. V areálu zámku jsou také vodní zdroje: potok a prameniště Dejvického potoka, které v kombinaci se stávající vzrostlou zelení mají potenciál udělat čtyřměsíční vedra v Praze mnohem snesitelnější. S ohledem na veřejný zájem o zámek požádal magistrát a za odhadní cenu 317 mil. Kč o něj má zájem i Městská část Praha 6. Dále o zámek také projevily zájem další veřejné kulturní či historické instituce.

Rozhodování o osudu zámku Veleslavín se v těchto dnech posouvá do nejvyšších pater politiky. Tento čtvrtek bude poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) interpelovat ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), jejíž úřad je přímo nadřízený Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Úřad má k zámku vlastnická práva a rozhodl se ho urychleně prodat v dražbě. Argumentuje tím, že jej ostraha objektu stojí 70 000 Kč měsíčně. Otázka ale stojí tak, zda je úspora několika desítek tisíc ve srovnání s nevratnou ztrátou objektu opravdu veřejným zájmem. K veřejnému zájmu se ÚZSVM vytrvale odmítá vyjadřovat.

V současné době je dražba čerstvě vyhlášena. Jsou důvodné pochybnosti, že při vyhlášení dražby nebyly dodrženy právní předpisy, které upravují nakládání s veřejným majetkem. V tuto chvíli dražbu mohou zastavit například právě ministryně financí či přímo vláda (podle § 23 Zákona o majetku ČR).

Veronika Zapletalová, ředitelka spolku Hradní potok, který se celou kauzou zabývá, řekla: “Zastavení dražby je v tuto chvíli jedinou záchrannou brzdou pro to, aby magistrát a městská část měly možnost detailně procesně připravit vše pro získání zámku, o který již projevily a deklarovali vážný zájem. Pokud se dražba nezastaví nebude pro veřejnost cesty zpět, jak zámek získat. Podaří se ministerstvu financí či vládě jednat opravdu ve veřejném zájmu tak, aby zámek a jeho zelený areál mohli využívat občané? Ministryně financí Alena Schillerová a vláda mají právě teď jedinečnou možnost veřejnému zájmu pomoci. Doufejme, že ji využijí! Dražba je vyhlášena již na 30. listopadu 2018.”